Scrum Guide 2020: méér focus, commitment en teamwork

scrum guide banner

Het is alweer 25 jaar geleden dat Scrum werd geïntroduceerd. Sindsdien zijn er diverse updates geweest en is de Scrum Guide beschikbaar als gratis gids in meer dan dertig verschillende talen: van Nederlands tot aan Chinees.


De kern van de wijzigingen van de Scrum Guide 2020 ten opzichte van de vorige versie, is dat deze ongeveer vier pagina’s slanker is geworden en daarmee zich meer op de kern focust van het Scrum gedachtengoed. Bovendien vormen de Product Owner, de Scrum Master en de Developers nu één Scrum Team en is er geen apart Developers Team meer. Samen zijn zij ervoor verantwoordelijk dat de afgesproken doelstelling behaald wordt.


In deze blog bespreken we kort wat de Scrum Guide is, de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie en wat er verandert voor Scrum certificeringen.


De Scrum Guide


Scrum is begin jaren ’90 ontwikkeld door Jeff Sutherland en Ken Schwaber. In 2010 schreven zij de eerste versie van de Scrum Guide met als doel mensen wereldwijd de definitie van Scrum te helpen begrijpen en de spelregels te beschrijven. Zijzelf beschrijven het document als volgt:


“The Scrum Guide contains the definition of Scrum. Each element of the framework serves a specific purpose that is essential to the overall value and results realized with Scrum. Changing the core design or ideas of Scrum, leaving out elements, or not following the rules of Scrum, covers up problems and limits the benefits of Scrum, potentially even rendering it useless.”


De belangrijkste wijzigingen in versie 2020


Nog minder voorschrijvend

Naarmate Scrum door meer mensen en teams over de hele wereld in gebruik is genomen, werden er steeds meer vragen over gesteld: hoe hoort dit? Welke onderwerpen moeten hier aan bod komen? Welke stappen moeten we precies nemen hierbij? De Scrum Guide groeide op basis van deze behoefte aan houvast met allerlei goed bedoelde richtlijnen en adviezen. Hierbij kun je denken aan de regel dat je drie vaste vragen moet beantwoorden tijdens de Daily Scrum. Dit werkt niet voor ieder team even goed in de praktijk.


De schrijvers lichten toe dat deze details eigenlijk meer discussie dan oplossingen opleverde. Daarom hebben zij de 2020 versie weer teruggebracht tot de kern: alleen datgene dat echt nodig is, staat erin. Het overige kun je met je team gaan invullen op een manier die voor jullie in de bijbehorende context goed past.


Zo staat in de nieuwe versie dat de structuur en technieken van de standup door het team gekozen kunnen worden zolang de standup maar bijdraagt aan het bereiken van het Sprint Doel. De 15 minuten time-box blijft echter gehandhaafd. Je zou hier vraagtekens bij kunnen zetten. Moet deze tijdsduur niet verbonden zijn aan de teamomvang of beter nog welke vorm, en dus ook tijdsduur, de meeste toegevoegde waarde oplevert in relatie tot de samenwerking en voortgang van het team.


Andere voorbeelden van waar de voorschriften zijn teruggebracht betreffen de inhoud van de Sprint Review en Sprint Retrospective.


Eén Team met commitment en focus op één Goal

In de vorige versie bestond het Scrum Team uit het Development Team, de Product Owner en de Scrum Master. Dave West en JJ Sutherland (nee, niet Jeff!) leggen in de launch sessie van de Scrum Guide 2020 uit dat daarmee een team binnen een team werd gecreëerd; dit leidde er soms toe dat de Product Owner en/of Scrum Master zich niet voldoende verantwoordelijk voelde voor de voortgang van het team.


Er is nu nog één team, gefocust op hetzelfde doel, bestaande uit de Product Owner, Scrum Master en de Developers. Er zijn geen rollen meer. Dus bijvoorbeeld de Product Owner is geen rol meer. In plaats daarvan wordt gesproken over ‘accountabilities’ naast ‘responsibilities’. In de Nederlandse Scrum Gids 2020 wordt dit vertaald als respectievelijk eindverantwoordelijkheid versus verantwoordelijkheid.


De achterliggende bedoeling is om het wij-versus-zij gevoel tegen te gaan. In sommige organisaties leunt het Development Team achterover terwijl de Product Owner aan het worstelen is met de Product Backlog. In andere organisaties wacht de Product Owner af totdat de sprint afgerond is om ze dan te verwijten dat iets niet goed genoeg is opgepakt.


De bedoeling is dus om enerzijds het ‘wij-zij’-denken te vervangen door een betere samenwerking en tegelijkertijd een bepaalde eindverantwoordelijkheid binnen het team explicieter te beleggen bij één persoon. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de Product Backlog ligt bij de Product Owner en de eindverantwoordelijkheid voor het succes van Scrum ligt bij de Scrum Master.


Dus niet bij een groepje mensen of bij een ‘proxy’. Een proxy is een persoon die bijvoorbeeld namens de Product Owner handelt maar uiteindelijk onvoldoende bevoegdheden of kennis blijkt te hebben.


De Product Owner is er bijvoorbeeld eindverantwoordelijk voor dat de juiste zaken in het Product Backlog komen te staan. De Product Owner kan hiertoe taken delegeren aan andere leden van het team. Tegelijkertijd hebben alle leden van het team de verantwoordelijkheid om elkaar, inclusief de Product Owner, er scherp op te houden dat de juiste zaken met de juiste beschrijving in het Product Backlog staan. Wie vindt dat er iets gewijzigd moet worden hierin, zal de Product Owner ervan moeten overtuigen.


Het laten vervallen van het Development Team als aparte entiteit en het introduceren van eindverantwoordelijkheden is bedoeld om enerzijds één team te creëren waarbij iedereen zich optimaal inzet voor het resultaat en anderzijds eindverantwoordelijkheden duidelijk te beleggen.


Focus met behulp van het Product Doel

Een opvallende toevoeging is het ‘Product Doel’. In de eerdere versie werd éénmaal iets gezegd over een Product Visie. De term Product Visie is helemaal verdwenen. Het is niet de bedoeling om hiermee een semantische discussie te beginnen. Het is goed om een soort Noorderster te hebben als richtpunt voor de toekomst. Het geeft het Scrum Team focus richting op weg naar een grotere, waardevolle doelstelling. Uiteraard kan deze richting op basis van feedback gaandeweg moeten worden bijgesteld. Een mooie uitspraak is daarin: ‘It is written in stone, for now’.


Elke Sprint moet het product dichter bij het Product Doel brengen. Het Product Doel wordt opgenomen in het Product Backlog en geeft daarmee ook richting aan bij het steeds weer bijwerken en prioriteren van de items in dit Product Backlog. De Product Backlog is dus een levende lijst en het Product Doel zorgt voor focus.


Nadere invulling Sprint Doel, Definition of Done en Product Doel

De termen Sprint Doel en de Definition of Done bestonden al maar waren wat lastiger te duiden. Ze waren losjes verbonden aan de artefacten. Scrum Teams hadden hier vragen over: we hebben rollen, gebeurtenissen, artefacten, enzovoorts. Waar hoort dit bij?


Door het toevoegen van het Product Doel voor de Product Backlog, het Sprint Doel voor het Sprint Backlog en het hanteren van de Definition of Done als doel voor het increment, is het benodigde commitment voor elk artefact explicieter en sterker. Dit draagt bij aan de transparantie en focus met betrekking tot de voortgang van elk artefact.


Een Sprint is niet gelijk aan een Increment

Hoewel het nergens expliciet stond aangegeven, leek de indruk te ontstaan dat een increment pas mag worden vrijgegeven aan het einde van de sprint. Deze versie maakt explicieter dat er per sprint op elk moment een increment kan worden vrijgegeven aan klant of andere afnemers. Zoals Dave West zegt: ‘a sprint is not a release cycle, it is a planning cycle… a work cycle’. Zo kunnen er dus ook meerdere incrementen in een sprint beschikbaar worden gesteld.


Van zelforganiserend team naar een zelfsturend team

Voorgaande versies van de Scrum Guide hebben het Development Teams zelforganiserend genoemd. Daarmee werd bedoeld dat zij zelf konden kiezen wie het werk doen en hoe.


In deze 2020 versie staat het Scrum Team centraal en het team is zelfsturend: het team zelf kiest waar het aan werkt, wie welk werk doet en hoe. Houd hierbij in gedachten dat de Product Owner zélf ook lid is van het Scrum Team en verantwoordelijk blijft voor het maximaliseren van de toegevoegde waarde die voortkomt uit het team.


Waar onder meer de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team uit naar voren komt, is dat het héle team gezamenlijk besluit of een increment wordt vrijgegeven. Uiteraard moet het increment dan ook aan de Definition of Done voldoen.


Drie Sprint Planning onderwerpen

Als toevoeging op de Sprint Planning onderwerpen “Wat” en “Hoe” benadrukt de 2020 versie van de Scrum Guide een derde onderwerp: “Waarom”, verwijzend naar het Sprint Doel. Het begrijpen ‘waarom’ je iets realiseert, werkt enorm motiverend. Het geeft je werk betekenis en waarde.


Algemene vereenvoudiging van taalgebruik voor een breder publiek

De 2020 versie van de Scrum Guide heeft de nadruk gelegd op het verwijderen van overtollige en complexe uitspraken en het verwijderen van de laatste verwijzingen naar werkzaamheden die specifiek gelden voor ICT Scrum Teams (zoals testen, systeem, release, etc.) om duidelijk te maken dat Scrum inmiddels door allerlei teams wordt toegepast en niet alleen in de context van ICT.


Je kunt de lancering van de nieuwe Scrum Guide ook terugkijken. De ‘samengevatte’ versie van de livestream vind je hieronder.


Wat betekent dit voor Agile Scrum certificeringen van EXIN?


Op dit moment is bekend dat de verschillende Agile Scrum certificeringen opnieuw bekeken moeten worden en er aanpassingen aankomen om deze in lijn te brengen met de nieuwe Scrum Guide. Wanneer deze aanpassingen precies doorgevoerd worden is op hoofdlijnen bekend. Het exameninstituut Exin zegt hierover het volgende:


“Eventuele noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de nieuwe Scrum Guide worden verwerkt in het EXIN Agile Scrum Foundation examen in het eerste kwartaal van 2021. Na die tijd zal de certificering als examenliteratuur verwijzen naar de nieuwe (2020) versie van de Scrum Guide…” “… Agile Scrum Master-updates starten in Q1, Agile Product Owner (Bridge) in de tweede helft van 2021…”


Ben je geïnteresseerd in het volgen van een training Agile Scrum Foundation, Agile Scrum Master of Agile Scrum Product Owner? Neem dan een kijkje op onze website. Wil je op de hoogte gehouden worden over de beschikbaarheid van de nieuwe curricula? Neem daarvoor contact met ons op en we helpen je graag verder.


Contact opnemen


Bronnen:

  • 2020-Scrum-Guide-Dutch.pdf
  • 2020-Scrum-Guide-US.pdf
  • Communicatie Exin naar aanleiding van publicatie Scrum Guide versie 2020

Met dank aan: Maarten Bordewijk, Henny Portman, Kitty Clerc, Cees van Barneveld, Paul Oldenzeel, Tanja van den Akker, Tim van den Akker