PRINCE2 versus PRINCE2 Agile

, ,


Als je op zoek gaat naar een PRINCE2 training vind je zowel PRINCE2 als PRINCE2 Agile. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Welke past het beste bij jouw vraag? In deze blog vind je een korte samenvatting.

Overeenkomsten PRINCE2 versus PRINCE2 Agile


Uitgaande van de 6e editie van PRINCE2  kennen beide de 7 processen, 7 thema’s en 7 principes zoals hieronder weergegeven.


7 Principes7 Thema’s7 Processen
 • Continued business justification
 • Learn from experience
 • Defined roles and responsibilities
 • Manage by stages
 • Manage by exception
 • Focus on products
 • Tailor to suit the project
 • Business case
 • Organization
 • Quality
 • Plans
 • Risk
 • Change
 • Progress
 • Starting up a project
 • Directing a project
 • Initiating a project
 • Managing a stage boundary
 • Controlling a stage
 • Managing product delivery
 • Closing a project

Ook alle PRINCE2 management producten zijn ook beschikbaar in PRINCE2 Agile. Management producten zijn rapporten, plannen en andere communicatiemiddelen om af te stemmen over het project met de betrokkenen.

Verschillen PRINCE2 versus PRINCE2 Agile


Er zijn vele kleine verschillen of beter gezegd verbijzonderingen te noemen maar dat zou deze blog erg onoverzichtelijk en lang maken. De belangrijkste verschillen hebben betrekking op:

 • Leren door vroegtijdig experimenteren
 • Product vision, product backlog, sprint backlog
 • Doorlooptijd en budget staan vast
 • Werken in korte timeboxen met regelmatige releases
 • Projectorganisatie PRINCE2 en Agile
 • Zelforganiserende teams
 • Informeler, transparant en meer visueel communiceren
 • Bevorderen van gedrag benodigd voor agile werken

Toelichting op verschillen


Leren door vroegtijdig experimenteren


Leren van ervaring is in PRINCE2 een principe. Echter, in PRINCE2 Agile ga je ervanuit dat je veel nog niet weet en dus moet leren. Dit kun je realiseren door kleine en veilige experimenten om een hypothese te testen. Denk hierbij aan MVP (Minimum Viable Product), spikes, enzovoorts. Ook sluit het aan op het agile motto: fail fast, learn fast. Oftewel als iets cruciaals niet gaat werken, kun je dat maar beter zo vroeg mogelijk in het project weten.

Product vision, product backlog, sprint backlog

Het combineren van PRINCE2 met Agile betekent dat er Agile ‘artefacten’ worden toegevoegd zoals:

 • Product vision – een toekomstbeeld van hoe het eindproduct eruit zou moeten zien
 • Product backlog – op te leveren werk, vaak in de vorm van user stories, die de gewenste features beschrijven, gesorteerd met de items met grootste toegevoegde waarde bovenaan
 • Sprint backlog – idem aan product backlog maar dan voor een timebox op het niveau van het uitvoerende projectteam.

Doorlooptijd en budget staan vast

Doorlooptijd en budget staan vast in PRINCE2 Agile. Dat betekent dat scope en kwaliteit variabel moeten zijn. Dus wanneer er te weinig tijd is om alles op de sprint backlog op te leveren, zullen de items met de minst toegevoegde waarde voor de business afvallen voor die sprint. Doordat het team steeds de producten cq features met de hoogste toegevoegde waarde als eerste realiseert, vallen in geval van tijdnood die items af die een lagere verwachte toegevoegde waarde hebben.

Werken in korte timeboxen met regelmatige releases

Het werken in korte timeboxen (bijv. sprints) hangt samen met de voorgaande punten. Door in korte slagen (incrementeel) iets op te leveren, kan het team feedback krijgen, leren en verbeteren. Door überhaupt in een vastgesteld aantal timeboxen te werken, staat de doorlooptijd van het project vast. Als het team dan ook nog stabiel blijft gedurende de duur van het project, staat ook een belangrijke kostenpost vast, namelijk die van mensuren. Door regelmatige releases van wat is gemaakt, kunnen gebruikers ook eerder al aan de slag met het deelproduct en kunnen benefits eerder worden gerealiseerd door de klantorganisatie.

Projectorganisatie

Door het combineren van PRINCE2 met Agile, combineer je de PRINCE2 project management team structuur met agile rollen. PRINCE2 kent de rollen senior user, senior supplier, executive, project assurance, project manager, team manager en project support. Agile kent vele varianten maar rollen zoals een product owner, scrum master, supplier of customer subject matter experts en supplier of customer quality assurance op teamniveau. Ook hierin moet je de rollen met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heel duidelijk afspreken van te voren en elkaar hier scherp op houden. Grofweg vind je de agile rollen terug op delivery niveau en PRINCE2 vanaf de Team Manager (deelprojectleider) tot en met stuurgroep. Echter, het moet ook duidelijk zijn wat de lijnen zijn tussen bijvoorbeeld de product owners op (deel)projectteam en de senior user(s) in de stuurgroep.

Zelforganiserende teams

Agile is gebaseerd op zelforganiserende teams en ruimte voor creativiteit en denkkracht van de teams en de teamleden. Om die ruimte te bieden, is het belangrijk om de projectproductbeschrijving en afgeleide productbeschrijvingen, waarin het op te leveren eindproduct en de daarbij behorende deelproducten worden gedefinieerd, niet te veel worden ‘dichtgetimmerd’

Informeler, transparant en meer visueel communiceren

Agile werken gaat hand-in-hand met een wat informelere en praktische manier van communiceren en rapporteren. Dat kan door meer informatie mondeling te delen bijvoorbeeld met het team in een dagelijkse stand-up. Ook het werken met workshops komt wat nadrukkelijker naar voren, al komen workshops ook voor in het PRINCE2 boek. Daarnaast promoot agile meer visueel te werken en informatie voortdurend beschikbaar te hebben in plaats van op vaste momenten toe te sturen. Denk aan de borden waarop bijvoorbeeld doelen, werk, voortgang en problemen te zien zijn. Door op de borden te kijken weten teamleden en anderen die hier toegang toe hebben, hoe het werk ervoor staat. Dit bevordert de samenwerking, transparantie en het vertrouwen. In PRINCE2 Agile heten dit Information Radiators. Soortgelijke begrippen zijn onder meer Scrum borden, Kanban borden en burndown charts.

Bevorderen van gedrag benodigd voor agile werken

In PRINCE2 6e editie komt gewenst gedrag niet aan bod. In agile heeft dit een belangrijke rol. PRINCE2 Agile benoemt als gedrag dat cruciaal is voor agile werken:

 • Transparantie
 • Samenwerking
 • Rijke communicatie
 • Zelforganisatie
 • Exploratie

Cruciaal voor goed agile werken is het veelvuldig inspecteren en aanpassen van tussentijdse teamresultaten. Dat vereist een nauwe en intensieve samenwerking. Zoals gezegd zijn er nog veel meer kleinere verschillen te noemen, maar dit zijn de belangrijkste.

PRINCE2 of PRINCE2 Agile kiezen?


Vooropgesteld: PRINCE2 of PRINCE2 Agile pas je toe op een project. Dus niet op een programma of op BAU.

En wanneer kies je dan PRINCE2 en wanneer PRINCE2 Agile? Een agile projectmanagementmethode zoals PRINCE2 Agile is erg geschikt wanneer er nog veel onzekerheden zijn over welk producten en features er precies nodig zijn. Als het projectproduct en de eindproducten duidelijk zijn, is het efficiënter om die direct zo duidelijk en compleet mogelijk te definiëren en vervolgens te maken. Zijn er veel aannames en is er veel nog onduidelijk dan is PRINCE2 Agile een betere keuze.

Veel van de deelnemers, waaronder die van onze klant, Bluefield, werkt met PRINCE2 Agile omdat ze in hun projecten werken met Agile teams.

Conclusie PRINCE2 versus PRINCE2 Agile


PRINCE2 Agile is PRINCE2 op maat gemaakt in een agile omgeving. De 7 principes, 7 thema’s en 7 processen blijven hetzelfde. Belangrijke verschillen hebben betrekking op leren door vroegtijdig experimenteren, het vastzetten van doorlooptijd en budget als beheersaspecten door middel van onder meer timeboxen, informeler en transparanter communiceren, zelforganiserende uitvoerende teams, het toevoegen van agile artefacten, het toevoegen van de agile delivery rollen en het bevorderen van agile gedrag.

Twijfel je tussen PRINCE2 Agile en AgilePM? Lees dan deze blog.


Wil je meer weten over PRINCE2 en/of PRINCE2 Agile, neem dan eens contact met ons op.


Contact opnemen


Aan deze blog hebben meegewerkt:

 • Paul Oldenzeel, geaccrediteerd PRINCE2, PRINCE2 Agile, AgilePM en Management of Portfolios trainer.
 • Tanja van den Akker, geaccrediteerd PRINCE2 en Change Management trainer.