Cultuur maakt of breekt je agile transformatie

70% van de agile transformaties mislukken. Je vraagt je af: hoe is dat mogelijk terwijl bij de buren het wel lijkt te werken? En daar ligt al meteen een deel van het antwoord. Iedere organisatie is anders. Wat bij de één werkt, hoeft bij de ander niet te werken. Cultuur maakt of breekt je agile transformatie. Of zoals de CEO van Spotify het verwoordt:

Jullie zijn allemaal welkom om te komen kijken hoe wij werken, maar als je het Spotify model wilt kopiëren moet je Spotify worden.

Cultuur en mindset


De cultuur van een organisatie kan twee ogenschijnlijk vergelijkbare organisaties totaal verschillend maken. De cultuur van ene organisatie is terug te vinden in:

 • in de waarden van een organisatie, in de structuur van een organisatie;
 • de autonomie van afdelingen of teams;
 • de decentrale besluitvorming;
 • het mandaat van medewerkers en teams;
 • de verwachtingen, de werkwijzen, het gedrag;
 • de mindset van de medewerkers.

De mindset is te herkennen aan de houding van medewerkers. Zijn zij:

 • probleemoplossers of onderzoeken ze mogelijkheden?
 • reactief of proactief?
 • wantrouwend of vertrouwen ze elkaar?
 • durven ze fouten te maken zolang ze ervan leren? Of nemen ze geen risico’s hierin?

Volgens de vakpers


Volgens de laatste vier Annual State of Agile Reports is het de cultuur die de agile transformatie maakt of breekt. Het hebben van een organisatiecultuur die haaks staat op de agile waarden is een van de grootste oorzaken voor het mislukken van agile projecten.


Jeff Sutherland, een van de oprichters van Scrum, geeft in de Harvard Business Review zijn visie op agile teams. Een agile team mag pas starten als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Het team is:

 • gericht op een grote zakelijke kans waar veel op het spel staat;
 • verantwoordelijk voor specifieke resultaten;
 • vertrouwd met autonoom werken – geleid door duidelijke beslissingskaders, voldoende middelen, en bemenst met een kleine groep multidisciplinaire experts die gepassioneerd zijn over de zakelijke kans;
 • toegewijd aan het toepassen van agile waarden, principes en werkwijzen;
 • in staat gesteld om nauw samen te werken met klanten;
 • in staat om snelle prototypes en snelle feedback loops te creëren;
 • ondersteund door senior managers die belemmeringen aanpakken en het aanpassen van het werk van het team stimuleren.

Methoden en frameworks


Ondertussen zijn meer dan 100 agile frameworks of methoden verschenen. Echter, de meeste van deze frameworks besteden geen of nauwelijks aandacht aan de benodigde cultuur binnen de organisatie. Het implementeren van Scrum op teamniveau, gecombineerd met AgilePM, SAFe of LeSS om de samenhang tussen de teams te bewaken, is vaak onvoldoende.


Als de organisatiecultuur en de mindset van alle betrokkenen niet in lijn is met de gewenste agile cultuur en mindset dan breekt de agile transformatie. Als er geen geloof is in incrementele oplevering, als besluiten slechts centraal genomen worden, als agile teams er nog niet klaar voor zijn, als de betrokkenen elkaar niet vertrouwen en zich niet durven uitspreken dan wordt het een grote mislukking.

Raamwerken met oog voor cultuurverandering


Om deze cultuurverandering in gang te zetten kan gebruik gemaakt worden van specifiek voor dit doel ontwikkelde raamwerken. Deze raamwerken vervangen niet de eerder genoemde raamwerken maar zijn complementair. Een paar van deze raamwerken zijn:

 • Open Space Agility (OSA): een veilige, pragmatische en herhaalbare techniek om een snelle en blijvende agile adoptie te krijgen.
 • AgileSHIFT: een raamwerk dat mensen voorbereidt op transformationele verandering door het creëren van een cultuur van organisatiewendbaarheid.

Conclusie


Als de bedrijfscultuur niet in lijn is met een agile cultuur dan zal de cultuur de agile transformatie breken. Dan heeft het opleiden in en implementeren van alleen een agile raamwerk weinig zin. Dit leidt slechts tot veel inspanning, kosten en frustratie en levert weinig tot geen resultaat op.


Wil je samen met je collega’s een sessie waarin je in één keer overzicht krijgt van scrum of Agile-mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.