Zijn MSP en AgilePgM vergelijkbaar?

,

MSP 5e editie en AgilePgM 2018-versie zijn beide programmamanagementmethoden. Beide zijn volgens de makers geschikt om op een agile werkwijze programma’s te managen. Zijn ze dan gelijk of zijn er ook verschillen aan te wijzen? Kortom: zijn MSP en AgilePgM vergelijkbaar?


AgilePgM is vanaf de start met een agile bril ontwikkeld, MSP is gaandeweg steeds wat meer agile geworden. In deze blog kijken we naar de overeenkomsten en verschillen op het niveau van principes, rollen, processen, thema’s en technieken en managementproducten.

Principes


MSP en AgilePgM kennen beiden principes. Daarnaast heeft AgilePgM een eigen filosofie.

7 MSP Principes5 AgilePgM PRINCipes
 • Stem af op de prioriteiten
 • Programmadoelstellingen zijn duidelijk en worden voortdurend afgestemd op de bedrijfsstrategie
 • Realiseer meetbare baten
 • Breng tempo en waarde
 • De baten worden stapsgewijs en zo vroeg mogelijk gerealiseerd
 • Werk samen over grenzen heen
 • Leid met een doel
 • Besturing is gericht op het creëren van een samenhangend vermogen (capability)
 • Zet verschillende vaardigheden in
 • Besluitvormingsbevoegdheden worden gedelegeerd naar het laagst mogelijke niveau
 • Ga goed om met dubbelzinnigheid
 • Agile programma’s zijn  iteratief en kunnen zowel agile als niet-agile projecten bevatten


AgilePgM hanteert als filosofie dat een agile programma levert wat nodig is en wanneer het nodig is – niet meer en niet minder.

Rollen


Rollen en verantwoordelijkheden worden bij beide methoden beschreven. MSP hanteert een hiërarchische structuur en AgilePgM hanteert een semi netwerkstructuur (sneeuwpop).

MSPAgilePgM
SponsorgroepBedrijfsstrategieteam
Programma-stuurgroep

 • Senior verantwoordelijke eigenaar (SRO)
 • Bedrijfsverandermanager (BCM)
 • Programmamanager
Programmamanagementteam

 • Bedrijfsprogramma-eigenaar
 • Bedrijfsverandereigenaren
 • Programmamanager
ProjectteamsVermogenopleverteam (capability)

 • Programmawijzigingsarchitect
 • Programma technisch architect
 • Coordinator betrokkenheid van belanghebbenden
 • Projectteams
Overige rollen

 • Veranderagenten
 • Specialisten
Programmabureau (ontbreekt op het plaatje, kan naast programmastuurgroep worden gezet) Programma ondersteuningsbureau

 • Hoofd programmabureau


MSP kent slecht één bedrijfsverandermanagement, oftewel Business Change Manager (BMC-er), waar AgilePgM meerdere bedrijfsverandereigenaren onderkent. De 4e editie van MSP 4e  bevatte ook met meerdere BCMers of één bedrijfsveranderautoriteit. Binnen AgilePgM speelt de programmawijzigingsarchitect een belangrijke rol bij het opstellen van het bedrijfsarchitectuurmodel, binnen MSP is er voor het vergelijkbare doelbedrijfsmodel (target operating model) geen expliciete rol beschreven.

Processen


MSP hanteert 7 processen en AgilePgM hanteert 6 processen en één met de processen parallel lopende activiteit batenmanagement.

Processen MSP versus AgilePgM

MSP processenAgilePgM PRocessen
 • Identificeer programma
 • Pre-programma
 • Plan progressieve oplevering
 • Programmahaalbaarheid
 • Lever de vermogens (capabilities)
 • Inbedden van de uitkomsten
 • Vermogensontwikkeling (capabilities, oftewel het vermogen om iets te kunnen doen)
 • Evalueer nieuwe informatie
 • Tranche evaluatie
 • Programma afsluiten
 • Programma afsluiten

Thema’s en technieken


MSP onderkent 7 thema’s waarbinnen technieken worden beschreven. AgilePgM beschrijft alleen een aantal concepten en technieken.

MSP Thema’s en techniekenAgilePgM concepten en technieken
 • Organisatie (stakeholdermanagement)
 • Stakeholdermanagement
 • Ontwerp (batenmanagement), risicomanagement, kwaliteitsmanagement, bedrijfsmodelering (target operating model)
 • Business case
 • Sructuur (aanpak: iteratief, lineair, hybride, tranches*, planning, afhankelijkheden management, mensen/middelenmanagement inkoop)
 • Iteratieve en incrementele planning, tranches*, MoSCoW prioritering
 • Kennis (kennismanagement, communities of practice, geleerde lessen, retrospectives, informatiemanagement
 • Programmaconfiguratie-management
 • Borging (de drie verdedigingslijnen, geplande reviews/audits)
 • Review poorten
 • Besluiten (decentrale besluitvorming, issue- en risicobesluitvorming, data verzamelen en rapportage, optie-analyse)
 • Besluitvorming op verschillende besturingsniveaus, delegatie, empowerment, programmamonitoring

* Tranches binnen MSP zijn per definitie volgtijdelijk. Binnen AgilePgM kunnen er gelijktijdig verschillende tranches parallel lopen.

AgilePgM stipt technieken aan, MSP beschrijft ze uitgebreider.

Risico’s


AgilePgM kent de vragenlijst programma/tranche-aanpak met 14 vragen om een inschatting te maken van het risico van een agile programma-aanpak. De huidige MSP versie kent geen overeenkomstig instrument. Opvallend genoeg had de MSP 4e editie wel een programmamanagement health check waarmee je ook risico’s kunt identificeren.

Managementproducten


Binnen zowel MSP als AgilePgM worden een aantal verschillende managementproducten benoemd die allen op maat gemaakt moeten worden. AgilePgM presenteert de belangrijkste producten in een driehoek met visie statement, bedrijfsarchitectuur model en geprioriteerde baten definitie en in het midden het programmaplan. Binnen MSP is precies dezelfde driehoek te tekenen met visie statement, target operating model, batenmap/baten profielen en programmaplan. Binnen AgilePgM evolueren de producten beginnend met de hoofdlijnen. Bij MSP wordt er meer met afzonderlijke producten gewerkt bijvoorbeeld de programmabrief waar AgilePgM onderdelen van de afzonderlijke producten gebruikt. De belangrijkste producten staan in de tabel vermeld.

 

MSPAgilePgM
Programmamandaat
Visie statementVisie statement
Programmabrief
Business caseBusiness case
Batenprofiel, batenmapGeprioriteerde batendefinitie
Doelbesturingsmodel (Target Operating Model of TOM)Bedrijfsarchitectuurmodel (Business Architect Model of BAM)
Programmaplan

 • Batenrealisatieplan
 • Opleverplan
 • Financieel plan
Programmaplan

 • Batenrealisatieplan
 • Roadmap
TrancheplanTrancheplan
Tranchereviewrapport
ProgrammastrategieBelanghebbenden betrokkenheid strategie

Besturingsstrategie

Belanghebbenden betrokkenheid en communicatieplanCommunicatieplan
Programmamonitoring pakket
 • Issueregister
 • Risicoregister
 • Besluitenregister
 • Programma issuelog
 • Programma risicolog
 • Communicatielog
 • Besluitenlog
Batenbeoordeling

Certificering


MSP kent zowel een Foundation als een Practitioner certificering. AgilePgM kent alleen een Foundation certificering.


Bij MSP zijn examen, digitaal boek en deelname aan training onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Binnen AgilePgM kun je kiezen of je het examen wilt afleggen of alleen een training wenst.

Conclusie MSP versus AgilePgM


Zowel MSP als AgilePgM kunnen gehanteerd worden bij het inrichten en uitvoeren van een agile programma. MSP is meer voorschrijvend en gedetailleerder dan AgilePgM. AgilePgM ademt meer agile uit.


Wil je meer weten over MSP of AgilePgM of programmamanagement in het algemeen, neem dan eens contact met ons op.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.